Skip to main content

Ślub cywilny

 

Zdecydowaliście się na ślub cywilny, ale nie wiecie, od czego zacząć i jak wszystko zorganizować? Ten wpis rozwieje Wasze wątpliwości.
Usiądźcie wygodnie - sporo informacji przed Wami!

Ślub cywilny możecie wziąć, jeśli:
 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Fot. Sowa Media


UWAGA:
Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Fot. Artur Ciachowski Fotografia


Jakie dokumenty należy przygotować przed wizytą w USC:
 • Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu,
 • jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
 • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,
 • jeśli nie macie polskich aktów stanu cywilnego (a jesteście obywatelami Polski), przygotujcie:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
  • a jeśli byliście wcześniej w związku małżeńskim, przygotujcie zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.


Uwaga! Jeśli jedno z Was jest cudzoziemcem:
 • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła:
  • odpis aktu urodzenia,
  • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
   • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa)
    lub
   • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
  • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
  • jeśli chociaż jedno z Was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

Fot. Krystian Papuga Fotografia


Jeśli nie jesteście pewni, jakie dokumenty macie złożyć – zapytajcie o to kierownika USC.
Oceni Waszą sytuację i powie, co macie zrobić.

Fot. Jakub Mrozek Fotografia


W czasie wizyty w USC:
 • ustalcie termin ślubu,
 • złóżcie tak zwane zapewnienie o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – zapewnienie przygotuje urzędnik podczas wizyty i da Wam do podpisu,
 • jeśli zdecydujecie się na ślub poza USC – złóżcie wniosek o ślub poza urzędem.
W umówionym terminie i miejscu kierownik USC udzieli Wam ślubu.

Fot. Luna Frame


Ile zapłacicie
 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,
 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na Wasze życzenie wynosi 1 000 zł,
 • jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) – nie jest pobierana opłata dodatkowa.

Fot. Studio Pumpkin


Ile będziecie czekać:
 • małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zapewnienie jest ważne 6 miesięcy – jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu – musicie ponownie złożyć zapewnienie,
 • w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.


Jeśli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, dostaniecie pisemną odmowę. Macie wtedy 14 dni na złożenie wniosku do sądu właściwego dla siedziby USC o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają jego odmowę. Jeśli odmowa kierownika USC wynika z orzeczenia sądu – nie możecie już złożyć wniosku do sądu o takie rozstrzygnięcie.

Fot. Anna Pajdzik Fotografia


W trakcie ślubu
Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą:
 • Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty),
 • dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).
 
Jeżeli chociaż jedno z Was lub jeden z Waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku – musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Fot. Focus Eye


Po ślubie
Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Fot. Male Szare Studio


Wybór nazwiska
Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci.
Po ślubie możecie:
 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska,
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
 • zdecydować się na jedno z Waszych nazwisk, które będzie Waszym wspólnym nazwiskiem.
Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku – zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.
Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły Wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z Was albo nazwisko, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).
Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia Waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Dziękuję, że jesteś tu ze mną ! Razem sprawimy, że czar i magia tego wyjątkowe dnia staną się Waszym niezapomnianym momentem w życiu… dzielenia się miłością z innymi.

Wszystkie kroki do ślubu i wesela marzeń zostały szczegółowo opisane w e-booku "Sekrety Wedding Plannera: Jak zorganizować ślub i wesele krok po kroku" - KLIKNIJ

Również w pakiecie w Organizerem Ślubnym - ZOBACZ


 

Leave a Reply